nhap

hghfgfgjhgjkjijconrong

 

  1. Chương trình I: “ BẢY MƯƠI MÙA HOA ĐỘI TA LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC”

– Tuyên truyền, giáo dục truyeà

Download (PPT, 1.07MB)

n thoáng cho thiếu nhi tìm hieåu caùc ngaøy leã lôùn trong caùc thaùng nhö : ngaøy 19/8, ngaøy 2/9, ngaøy 15/10, ngaøy 20/10, Ñaïi leã kæ nieäm 1000 naêm Thaêng Long Haø Noäi, ngaøy  20/11,23/11, 1/12,22/12 . Thông qua các hình thức ghe nói chuyện truyền thống; ngoaïi khoùa, thi tìm hiểu về Bác Hồ vĩ đại, về quê hương đất nước. Chaêm soùc khu moä lieät só nhaân kæ nieäm ngaøy 22,12.Giáo dục cho các em lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết yêu thương và chia sẻ với đồng bào và đặc biệt là bạn bè mình ở những nơi còn nhiều khó khăn….thoâng qua hình thöùc quyeân goùp saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp ….

– Phaùt ñoäng phong trào “Nói lời hay – Làm việc tốt” nhằm giáo dục đạo đức, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; không nói tục, chửi thề, không hút thuốc uống rượu, không nói trống không, biết gọi bạn xưng tôi, nhặt được của rơi trả lại người mất; nhằm tạo môi trường văn hóa, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

  1. Chương trình II: “LUYỆN RÈN TRI THỨC – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI”

– Phaùt ñoäng thi đua ñôït 1 vaø 2, tổ chức các hình thức học tập ,khuyến khích đội viên xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; “Hoa điểm tốt”, “ Sao chiến công”, “ Vua điểm tốt”…keát quûa ñaït ñöôïc danh hieäu “Vua ñieåm toát”  ñaõ thuoäc veà baïn Nguyeãn Tuaán Anh Chi ñoäi 8a vôùi 70 ñieåm 9,10 ñoàng thôøi danh hieäu “Vua ñieåm 10” cuõng thuoäc veà baïn Nguyeãn Tuaán Anh vôùi toång soá ñieåm 10 laø 41. Ñöùng thöù nhì laø baïn Döông Thò Yeán Nhi Chi ñoäi 6b vôùi 63 ñieåm 9,10 toång soá ñieåm 10 laø 35, vaø xeáp vò trí thöù 3 laø baïn Nguyeãn  Thò Trang Chi ñoäi 9a vôùi 61 ñieåm 9, 10 vôùi toång soá ñieåm 10 laø 29.

– Động viên tập thể chi đội tích cực học tập đạt tuần học tốt ,ngày học tốt trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. keát quaû ñaêng kí thi ñua trong ñôït 1 laø : toång soá ngaøy ñaêng kí laø 82 ngaøy , toång soá tuaàn ñaêng kí laø 23 tuaàn. Trong ñoù soá ngaøy ñaït ngaøy hoïc toát laø 54/82 ngaøy. Soá tuaàn ñaït tuaàn hoïc toát laø 10/ 23 tuaàn.

– Duy trì các nhóm, “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”…,biết xắp xếp chỗ ngồi hợp lý phân công giúp đỡ các bạn học yếu trong các giờ ra chơi, các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên cùng học tốt. Tham gia caùc lôùp hoïc boài döôõng hoïc sinh gioûi döï thi caáp Huyeän keát quaû coù 7 hoïc sinh gioûi ñaït giaûi ôû caùc boä moân : toaùn , lyù , hoùa , anh vaên ,toå chöùc thi hoäi  khoûe phuø ñoång caáp tröôøng .Döï thi côø vua caáp huyeän keát quaû em Nguyeãn Minh Quang ñaït giaûi nhaát löùa tuoåi 14 – 15  caùc lôùp phuï ñaïo cho hoïc sinh yeáu do nhaø tröôøng toå chöùc.Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức các cuộc thi về kiến thức. Tuyên dương các cá nhân tập thể có thành tích tốt trong tuần. Löïa chon vaø tuyeân döông khen thöôûng 4 ñoäi vieân coù ñieåm trung bình cao nhaát khoái trong hoïc kì 1.

– Thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường, không nghỉ học tùy tiện, không đi học muộn, không nói chuyện riêng trong giờ học, không quay cóp bài khi kiểm tra,chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy của nhà trường. Biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của các em, biết săp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân mình.